Thông tin công trình : Công ty TNNH PARKER PROCESSING VIỆT NAM là doanh nghiệp đầu tiên tiên phong xây dựng nhà máy tại Khu